IRWIR PAN

pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej woj. Zachodniopomorskiego, Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Katedra Rozwoju Terenów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej.

Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich / - Warszawa : PAN IRWiR, 2001. - 238 s. : il. ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. .

Bibliogr. przy rozdz.

8385369562

PB 9637/2002


Agroturystyka
Ekorozwój
Rolnictwo ekologiczne
Wieś--Polska.--Polska--od 1989 r.--gospodarka


Materiały konferencyjne.

338.48:338.43:631.95:504.03](438-22)"1989/..."(061)

Działa dzięki Koha